Strona główna    |    Oferta   |   Promocje   |   Sklep   |   Kontakt

NICE bramy garażowe

W 1991 roku w Oderzo, niedaleko Wenecji, Lauro Buoro, Michele Falchetta i Oscar Marchetto połączyli swoje doświadczenia na polu zarządzania, inżynierii i elektroniki zakładając firmę marzeń. Obecnie Nice z obrotami na poziomie 100 mln Euro jest jedną z trzech największych firm w swojej branży, ukierunkowaną głównie na eksport. Firma Nice obecna jest na wszystkich niemal rynkach, m.in. w Australii, Singapurze, Chinach, Rosji, Izraelu, Republice Południowej Afryki, Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej oraz w całej Europie.

Nice Classic

w¹skie przet³oczenia poziome to wyj¹tkowo uniwersalne rozwi¹zanie. Idealnie komponuje siê zarówno z nowoczesn¹, jak i klasyczn¹ architektur¹ domu.

Nice Premium

szerokie przet³oczenia poziome to po³¹czenie klasycznego i nowoczesnego wzornictwa. Eleganckie pojedyncze przet³oczenie w oerodkowej czêoeci sekcji, zw³aszcza w okleinach drewnopodobnych, do z³udzenia przypomina bramê wykonan¹ z litego drewna. To rozwi¹zanie idealnie komponuj¹ce siê zarówno w nowoczesnej, jak i klasycznej architekturze.

Nice Design

g³adka powierzchnia bez przet³oczeñ poziomych zachwycaj¹ca prostot¹ formy i elegancj¹, idealnie wygl¹daj¹ca w nowoczesnych budynkach

Okleina bramy garażowej winchester Okleina bramy garażowej orzech Okleina bramy garażowej dąb bagienny Okleina bramy garażowej złoty dąb

Lista oklein drewnopodobnych

Okleiny drewnopodobne - jedne z najbardziej poszukiwanych i najczêoeciej wybieranych przez klientów oklein drewnopodobnych. Bez wzglêdu na aktualne trendy w kolorystyce, bramy gara¿owe w kolorach przypominaj¹cych barw¹ i wygl¹dem prawdziwe drewno, nigdy nie strac¹ na aktualnooeci.

ELEGANCJA W STANDARDZIE

Wszystkie modele poszycia zewnêtrznego bram gara¿owych Nice w standardzie dostêpne s¹ w wykonaniu g³adkiej struktury blachy typu Silk charakteryzuj¹cej siê wyj¹tkow¹ elegancj¹ i estetyk¹ wykonania. To tak¿e istotna zaleta u¿ytkowa pozwalaj¹ca ³atwo utrzymaæ powierzchniê w czystooeci, co nie pozostaje bez wp³ywu na komfort codziennej eksploatacji bramy i estetycznego wygl¹du budynku. To obecnie najbardziej atrakcyjna z dostêpnych ofert na rynku!

NIEOGRANICZONE MO¯LIWOOECI

Paleta kolorów i oklein powsta³a w odpowiedzi na bie¿¹ce potrzeby i trendy w nowoczesnym budownictwie. Ró¿norodnooeæ kolorów daje nieograniczone mo¿liwooeci wyboru zgodnie z koncepcj¹ domu i jego otoczenia.

  • Kolory podstawowe - dwa najbardziej klasyczne kolory w atrakcyjnej cenie.
  • Kolory standardowe - idealnie dopasowane do aktualnych trendów kolorystycznych w klasycznym, a tak¿e nowoczesnym budownictwie.
  • Kolory na zamówienie - nieograniczone mo¿liwooeci dopasowania dowolnego koloru z palety RAL (z wy³¹czeniem kolorów per³owych, fluorescencyjnych i metalicznych) w bardzo atrakcyjnej cenie.

Zapraszamy do rozmowy!

Jeśli jesteś zainteresowany kupnem naszych produktów, zapytaj sprzedawcy online przez GG lub wyślij wiadomość mailem z poniższego formularza a wyślemy ofertę na interesujący Cię towar.

Apex - Formularz kontaktowy 

Apex Extreme

Apex Hobby

„Lach bez konia jak ciało bez duszy” Z miłości, szacunku, tradycji z dumą prezentujemy nasze konie.

APEX HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

 

Informacje

Telefon: +48 585620931
Mob. +48696491849
Fax. +48 585620933


APEX Sp. Jawna
Marcin, Jan Psiuk
83-200 Starogard Gdański
Ul. Lubichowska 130
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.00 - 17.00
w soboty 8.00 - 14.00
NIP 592-10-06-187

Jak do nas dojechechać